Konec podpory Xamarinu. V Quanti máme řešení.

Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatelem webových stránek www.quanti.cz je společnost Quanti s.r.o., IČ: 24749001, sídlem Thákurova 531/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 171120 (dále také jen „my“ nebo „Provozovatel“).
Ohledně osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese gdpr@quanti.cz nebo telefonním čísle +420 226 217 100.
Na našich stránkách zpracováváme osobní údaje, pokud nás kontaktujete přes webových formulář, a pomocí cookies a podobných technologií.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud jste nám poslali zprávu přes formulář na našich webových stránkách, můžeme vás kontaktovat v souvislosti s obsahem vaší zprávy. Za tímto účelem zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje a obsah naší komunikace.

  • Kategorie údajů: jméno, emailová adresa, obsah komunikace
  • Účel: Komunikace s veřejností, navázání smluvního vztahu, vyřizování podnětů apod.
  • Základ zpracování: Právním základem zpracování je buď jednání o uzavření smlouvy, nebo náš oprávněný zájem na komunikaci s veřejností, a to podle toho, čeho se vaše zpráva týká.
  • Doba uchování: Osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, uchováme vaše osobní údaje maximálně po dobu 12 měsíců od vyřízení vašeho dotazu či požadavku.

Osobní údaje můžeme v odůvodněných případech předávat:

  • orgánům státní správy a samosprávy nebo soudům, pokud máme takovou povinnost na základě zákona (zejm. v případě kontrol) nebo rozhodnutí,
  • advokátním kancelářím, je-li to nutné pro plnění právních povinností nebo uplatňování, prosazování nebo ochrany zákonných práv,
  • auditorům, kteří provádějí finanční nebo jiný audit.

Zpracováním osobních údajů můžeme také pověřit naše dodavatele, například dodavatele IT, účetních nebo marketingových služeb. Tito dodavatelé jsou našimi zpracovateli a zpracovávají osobní údaje jen v rozsahu našich pokynů.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji. Svá práva můžete vždy uplatnit zasláním žádosti na email gdpr@quanti.cz.

Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Vždy jsme povinni vyhovět námitce proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, které probíhá na základě našeho oprávněného zájmu. Emailové marketingové zprávy vždy obsahují odkaz pro jejich odhlášení. V ostatních případech máme povinnost námitce vyhovět, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Právo odvolat souhlas: Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat. Emailové marketingové zprávy obsahují vždy odkaz pro jejich odhlášení.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel nebo pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

Právo na přenositelnost údajů: Jde o právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelném formátu, které se uplatní u osobních údajů, které jsme získali od vás nebo které zpracováváme pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo na základě souhlasu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní informace využívat, například pokud se domníváte, že osobní informace, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívali. Můžete také požádat, abychom osobní údaje uchovali namísto jejich výmazu, protože je budete potřebovat pro uplatnění práv.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu se závaznými pravidly, můžete od nás požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu na emailové adrese gdpr@quanti.cz. Můžete se také obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 nebo e-mailu posta@uoou.cz. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz. Budeme ale rádi, pokud se se stížností obrátíte nejdříve na nás, abychom ji mohli vyřešit.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili. Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

ÚČINNOST A ZMĚNY

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.9.2023.

Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit uveřejněním nové verze na webových stránkách.