Konec podpory Xamarinu. V Quanti máme řešení.

Prohlášení o politice integrovaného systému

Nejsme jen software a hardware. My jsme Quanti.

Úspěch a realizace celé zakázky závisí vždy na koordinaci, důvěře a spolupráci všech zúčastněných stran. Od cenové nabídky, přes nabídku termínu realizace, samotné realizace a předání zakázky do užívání objednateli je cíl vždy stejný, spokojený a stále se vracející zákazník.

Vrcholové vedení společnosti se zavazuje budovat na stávajících základech ještě efektivněji fungující firmu s operativní reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků. Nadále rozvíjet zkušenosti svých zaměstnanců a tím rozšiřovat své portfolio služeb.

Vrcholové vedení zákazníkům za naši organizaci garantuje:

  • spolehlivost – co slíbíme, to splníme;
  • flexibilitu – zázraky na počkání, nemožné do tří měsíců;
  • kvalitu – je řízena a kontrolována;
  • individuální přístup – partnerství;
  • odpovědnost – neuhneme pohledem;
  • řízení rizik v oblasti informační bezpečnosti.

Organizace vnímá ochranu informací svých klientů i informací vlastních jako ucelenou a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá aktiva. Prioritní je zejména ochrana osobních a firemních dat zákazníků a obchodních partnerů. Základním úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat.

Povedeme společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvality, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme dodržovat požadavky obecně závazných právních předpisů, regulatorní požadavky, smluvní bezpečnostní požadavky klientů a jiné požadavky a neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu. K tomu jsme stanovili kritéria pro hodnocení rizik a příležitostí a získali účast, úsilí a odpovědnost zaměstnanců, zhodnotili interní i externí aspekty, které ovlivňují kvalitu našich výrobků a služeb a ochranu informací našich i informací našich zákazníků a bereme v potaz zpětnou vazbu zainteresovaných stran. Zavazujeme se rozvíjet neustále jejich schopnosti, odbornost, informovanost, vědomosti a dovednosti.

Platné od 3.10.2022
Schválil Václav Podlipný